برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

وظایف و اختیارات

– سازماندهی، راهبری و نظارت بر شرکت‌های دانش‌بنیان؛

– کمک به تأمین تسهیلات و حمایت‌های مالی و پشتیبانی از شرکت‌های دانش‌بنیان؛

– کمک به مشارکت‌های دانشگاه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان؛

– شناسایی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان از طریق معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به صندوق شکوفایی و نوآوری علمی برای استفاده از تسهیلات مربوطه