امور حقوقی

نام:

محل کار:

شماره تلفن داخلی:

وظایف و اختیارات

الف : امور كيفري
از قبيل (جرائم عليه اشخاص ، سرقت ،جعل و استفاده از مدارك تحصيلي ، ساير جرائم) كه مراحل آن بشرح ذيل مي‌باشد:

– طرح شكايت و تنظيم شكوائيه

– تشكيل پرونده در شعب مربوطه دادگاه

– پيگيري از طريق مراجع انتظامي (كلانتري، آگاهي)

– معرفي نماينده و شركت در وقت تعيين شده و پيگيري تا حصول نتيجه و اجراي راي صادره
ب: امور حقوقي

– تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي

– تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح به رسيدگي و تهيه مدارك لازم

– شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت

– كسب اطلاع از حكم صادره و پيگيري اجراي حكم

– بررسي و پاسخ به دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه دانشگاه
ج : رسيدگي به پرونده‌هاي موجود در مراجع اداري از جمله هيات‌هاي تشخيص وحل اختلاف اداره كار و امور اجتماعي، هيات‌هاي تشخيص تأمين اجتماعي

د :تهيه قراردادهاي آموزشي ، كار ، اجاره ، توافقنامه ، تفاهم نامه اخذ تعهد نامه ، رضايتنامه ،تهيه اسناد مناقصه و مزايده