دفتر ریاست

نام: رضا سلیمی

محل کار: ساختمان اداری

شماره تلفن داخلی: 121

مسئول دفتر عضوي از مجموعه دانشگاه است كه در برقراري، حفظ و بهبود ارتباطات ميان رياست و كارمندان و مراجعه كنندگان نقش راهبردي دارد و در جايگاه شغلي خود نمايانگر وجهه دروني و بيروني دانشگاه مي باشد و مهمترين پل ارتباطي حوزه رياست در داخل و بيرون از دانشگاه مي باشد و مسئوليت برنامه ريزي كليه برنامه هاي رياست محترم واحد در دانشگاه و خارج از دانشگاه را بر عهده دارد و مهمترين وظايف ايشان به شرح ذيل مي باشد.

وظایف و اختیارات

– برنامه ريزي و تنظيم امور دفتر رياست

– تنظيم برنامه سفر (ماموريت)،ديدارها، جلسات و مذاكرات رياست

– پيگيري دستورهاي صادره و گزارش نتايج آن به رياست

– گشايش پاكت نامه هاي رسيده و تنظيم كارتابل جهت صدور دستور رياست محترم

– تفكيك و ارجاع نامه هاي پاراف شده به قسمت هاي مربوطه

– تايپ نامه هاي مربوط به دفتر

– بايگاني نامه‌ها، صورتجلسات و بخشنامه هاي مربوط به دفتر

– هماهنگي هاني لازم با قسمتهاي داخلي دانشگاه و همچنين ادارات خارج از دانشگاه، دبيرخانه منطقه و سازمان مركزي دانشگاه

– اخذ مجوز ماموريت همكاران از منطقه و هماهنگي با دفتر معاونت محترم اداري مالي

– دريافت و ارسال فاكس هاي مربوط به دفتر

– جمع آوري آمار، گزارش ها، تنظيم و پاسخگويي به نامه هاي داخلي و خارج از دانشگاه

– اخذ آيين نامه ها و بخشنامه هاي آموزشي، دانشجويي، اداري و مالي از طريق سايت به طور روزانه

– اخذ نامه هاي منطقه از طريق سايت منطقه و ارجاع به رياست محترم جهت صدور دستور

– پاسخگويي به ارباب رجوع