: محمد باقری
: سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات
: شیمی آلی
: دکترا
: استادیار
شماره تلفن داخلی: 122
شماره تماس مستقیم: 08643257554
نمابر: 08643257555