به اطلاع کلیه مشمولان متقاضی خروج از کشور می رساند جهت اطلاع از بخشنامه جدید در خصوص نحوه ارائه درخواست و انجام امور مربوط به خروج از کشور به سایت واحد مراجعه فرمایند.