اخرین فرصت دفاع از پایان نامه در ترم دوم ۹۹-۹۸

دانشجویان ی که  تا تاریخ ۹۹/۸/۱۵ شش ماه از تاریخ تصویب آنها سپری می شود به شرط انجام مراحل مورد نیاز در پژوهشیار (حداکثر تا ۹۹/۷/۲۵ )می توانند وفق شرایط بخشنامه از پایان نامه خود دفاع نمایند