تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی   95-1394

رویت برنامه پیشنهادی در سایت دانشگاه از 1395/03/20
مهلت درخواست مرخصی تحصیلی
انتخاب واحد (اینترنتی) یک شنبه 95/03/30 الي پنج شنبه 95/04/03
شروع کلاس‌ها    شنبه  95/04/05
حذف و اضافه(اینترنتی)
حذف اضطراری
نظر سنجی از تدریس استادان (اینترنتی)
پایان کلاس‌ها پنج شنبه 95/05/28
امتحانات شنبه 95/05/30 الی  پنج شنبه 95/06/04