مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید واحد محلات

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید واحد محلات