فرم های پژوهش و فناوری

الف- پروژه و کارآموزی

ب- فرم های کارشناسی ارشد

از تاریخ 1398/2/25  کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد باید از طریف سامانه پژوهشیار به ادرس  http://ris.iau.ir اقدام به ثبت موضوع و پروپوزال خود بنمایند  وکلیه مراحل به صورت اینترتی انجام می شود.

ج- فرم های دکتری

فرم های اداری و مالی