: بهرام عابدی
: ریاست دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات
: تربیت بدنی
: دکترا
: دانشیار
شماره تلفن داخلی: 122
شماره تماس مستقیم: 08643257554
نمابر: 08643257555