باسمه تعالی

جلسه هماهنگی رابطین دانشگاه ها و وظیفه عمومی فا شهرستان محلات به منظور بررسی آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل های وظیفه عمومی در سالن جلسات دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات برگزار گردید.

در این جلسه ستوان یکم بهاری ریاست وظیفه عمومی شهرستان محلات ضمن تشریح مفاد بخش نامه ها و دستورالعمل های وظیفه عمومی، باتوجه به نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید لزوم بررسی دقیق و همه جانبه مدارک معافیت تحصیلی دانشجویان را خواستار و از زحمات تعامل رابطین وظیفه عمومی فا شهرستان محلات تقدیر و تشکر نمودند.