قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد، در راستای چابک سازی و کاهش مراجعه حضوری دانشجویان، در انتخاب استاد راهنما، تصویب پروپوزال و داوری نهایی پایان نامه ، امکان استفاده از سامانه پژوهشیار به آدرس http://ris.iau.ir فراهم گردیده است. لذا از این پس دانشجویان کارشناسی ارشد باید با مراجعه به سامانه فوق و ثبت نام درآن، نسبت به انتخاب استاد راهنما(در مرحله اول)، ارسال پروپوزال و مستندات مربوطه در مرحله دوم اقدام نمایند.

گفتنی است مدیران محترم گروه واساتید راهنما از دریافت نسخه های چاپی فرم های مربوطه معذور بوده و همه موارد مربوطه از طریق کارتابل مربوط به ایشان در سامانه فوق رصد و کنترل می شود.

امور پژوهشي و تحصیلات تکمیلی واحد