با توجه به بخشنامه شماره 27005/7 مورخ97/6/7 سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، مهلت ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال 98-97 از روز شنبه مورخ 97/10/6 تا چهارشنبه مورخ 97/6/21 می باشد. بنابراین چنانچه دانشجویان عزیز، خارج از زمان مقرر جهت انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال فوق اقدام کنند مشمول 2/5درصد افزایش شهریه متغیر خواهند شد.